ΣτΕ: έγκριση της χορήγησης δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΝΠΔΔ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 340/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ενέκρινε τη χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, και εν γένει τα ΝΠΔΔ.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ., το οποίο και κρίθηκε ως νόμιμο. Στο συγκεκριμένο Π.Δ. προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη λήψη των δανείων, οι ΟΤΑ πρέπει να ενεχειριάζουν τα αναγκαία ποσά από τα έσοδά τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητά τους και να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή Τράπεζα.

Επίσης όπως σημειώνεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ, στο Π.Δ. θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη των απαιτουμένων κάθε φορά δικαιολογητικών εκ μέρους των ΟΤΑ καθώς και των εγγράφων με τα οποία θα αποδεικνύεται η άρνηση τριών Τραπεζών για τη χορήγηση δανείου.

Και αυτό διότι δεν μπορεί να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ζητήσει από τους υποψήφιους δανειολήπτες τη συμπλήρωση των αναγκαίων για την έγκριση του δανείου δικαιολογητικών. Κατά συνέπεια, προσθέτουν οι δικαστές, πρέπει για το εν λόγω θέμα των αποδεικτικών να προστεθεί στο διάταγμα σχετική διάταξη.

Σχόλια