ΣτΕ: Εκπρόθεσμο το Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

0

Εκπρόθεσμο, άρα μη νόμιμο, κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, του υπουργείου Παιδείας, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς αυτό έπρεπε να έχει εκδοθεί έως την 10η Μαρτίου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.4072/2012, με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχετικό Π.Δ έπρεπε να εκδοθεί μέσα σε τέσσερεις μήνες από τη δημοσίευση του Ν.4072/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται -όπως αναφέρεται στον νόμο- και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι ισχύουσες για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους διατάξεις του Ν. 4024/2011. Η ως άνω προθεσμία παρατάθηκε με νέο νόμο (Ν.4115/2013), για 7 μήνες και συγκεκριμένα, από την 11η Αυγούστου 2012 έως τη 10η Μαρτίου 2013.

Το σχέδιο Π.Δ κατατέθηκε στο ΣτΕ προς επεξεργασία στις 29.3.2013 και ως εκ τούτου, οι Σύμβουλοι, με την υπ’αριθμ.253/2013 γνωμοδότησή τους, υπογράμμισαν, ότι έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία που ορίστηκε με τους νόμους 4072/2012 και 4115/2013, «μετά την πάροδο της οποίας» ισχύουν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οι κανόνες «του άρθρου 7 του Ν. 4024/2011 που αφορούν όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ρητώς και οι εκπαιδευτικοί». Κατόπιν τούτου, καταλήγει το ΣτΕ, «δεν υφίσταται πλέον η εξουσιοδότηση για την έκδοση του διατάγματος που προβλέπει το άρθρο 329 του Ν. 4024/2012, ειδικώς για τους εκπαιδευτικούς και, για το λόγο αυτό, το σχέδιο δεν προτείνεται νομίμως». Συνεπώς, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας δεν προχώρησαν στην εξέταση του περιεχομένου του Διατάγματος, καθώς κρίθηκε στο σύνολό του μη νόμιμο.

Να σημειωθεί τέλος, ότι με το ν/σ για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, δίνεται στο υπουργείο Παιδείας, η δυνατότητα επανακατάθεσης Π.Δ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι, το ΣτΕ ασχολήθηκε μόνο με την εξέταση της τυπικής προϋπόθεσης της προθεσμίας.
 

Σχόλια