ΣτΕ: Φόρος εισοδήματος για το ειδικό ερευνητικό επίδομα των μελών Δ.Ε.Π.

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ. αριθμ. 1026/2013 απόφασή του, έκρινε ότι ειδικό ερευνητικό επίδομα, το οποίο καταβάλλεται μηνιαίως στα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων αποτελεί πρόσθετη αμοιβή, προσαυξάνουσα το μισθό τους και συνεπώς, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η επταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε αφενός, ότι οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό – ανεξάρτητα από την ονομασία τους – και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός. Όμως, με την απόφαση [Link] ορίζεται ότι το ειδικό ερευνητικό επίδομα, το οποίο βάσει του Ν. 2530/1997 καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., ούτε κατά νόμο ούτε από την φύση του καταβάλλεται για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες τα μέλη υποβάλλονται για την εκπλήρωση του λειτουργήματός τους αλλά τους χορηγείται ως ενίσχυση και ως κίνητρο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, που αποτελεί ένα εκ των βασικών τους καθηκόντων.

Συνεπώς, το ειδικό ερευνητικό επίδομα αποτελεί φορολογητέα πρόσθετη οικονομική παροχή.

Σχόλια