ΣτΕ: Η ανάθεση δημόσιου έργου με διαγωνισμό, αποκλείει ένταξη σε επενδυτικό πρόγραμμα

0

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αίτηση εταιρείας που ζητούσε την ακύρωση απόφασης του υπουργού Οικονομίας, με την οποία αρνήθηκε την υπαγωγή επένδυσης για την ανάπτυξη τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στην Καλαμάτα στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 περί παροχής επενδυτικών κινήτρων. Το κατασκευαστικό έργο και η εκμετάλλευση του είχε ανατεθεί στην εταιρεία κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση κρίνοντας ότι η υπαγωγή δημοσίου έργου στο σύστημα επενδυτικών κινήτρων αποκλείεται, όταν η εκτέλεση του επενδυτικού έργου ανατίθεται από την διοίκηση σε ιδιώτη, κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού.
Στην απόφαση, αναφέρεται, εξάλλου ότι με το νόμο 2601/1998 θεσπίστηκε, με σκοπό την τόνωση της ιδιωτικής επενδυτικής δραστηριότητας, σύστημα κινήτρων, με τα οποία ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες, ιδίως σε ορισμένους, σημαντικούς για την εθνική οικονομία, τομείς, στους οποίους η παρουσία της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ανύπαρκτη, λόγω υψηλού επενδυτικού κόστους ή αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου.
Σύμφωνα δε με γενική αρχή, η οποία διέπει το σύνολο των δημοσίων διαγωνισμών με αντικείμενο την ανάθεση συμβάσεως, οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει, κατ αρχήν, να είναι απηλλαγμένες όρων και προϋποθέσεων. Τούτο επιβάλλει, τόσο η επιδίωξη αναπτύξεως επαρκούς ανταγωνισμού, η οποία αποτελεί και το λόγο διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητος μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Σχόλια