ΣτΕ: Μη νόμιμο το διάταγμα για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων

0

Μη νόμιμο κρίθηκε από το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με το υπ αριθμ. 229/2010 πρακτικό του, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων.
Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους νόμους 1565/1939, 1278/1982 και 2194/1994, προϋπόθεση για την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων είναι να έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του κεντρικού συμβουλίου υγείας.
Το σχέδιο του διατάγματος που διαβιβάστηκε στο ΣτΕ συνοδευόταν από γνωμοδοτήσεις παρελθόντων ετών και όχι επίκαιρες και, όπως επισημαίνεται στο πρακτικό, “οι γνωμοδοτήσεις δεν δύνανται να θεωρηθούν ικανές να διαφωτίσουν το αποφασίζον όργανο, κατά την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας που προβλέπεται στην ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη για τις επικρατούσες πραγματικές συνθήκες, ενόψει των οποίων απαιτείται να χωρεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, όπως η οικονομική κατάσταση των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, η κατάσταση της εθνικής οικονομίας και το κόστος διενέργειας εκάστης ιατρικής πράξεως”.

Σχόλια