ΣτΕ: Ναι στους ευρωπαίους πλοιάρχους υπό όρους

0

Μετά από δύο καταδικαστικές για την Ελλάδα αποφάσεις του ΔΕΚ, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι επιτρέπεται η επάνδρωση των εμπορικών πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία με ευρωπαίους πλοιάρχους και υποπλοιάρχους υπό συγκεκριμένους όρους.
Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του δικαστηρίου έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο τροποποιείται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 12/1993 και Π.Δ. 315/1995) που προβλέπει ότι «οι υπήκοοι των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών πλην Ελβετίας, που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού, έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί ελληνικών εμπορικών πλοίων με εκείνη που επιφυλάσσεται για τους Έλληνες ναυτικούς, εξαιρουμένης της θέσεως του πλοιάρχου και του νόμιμου αναπληρωτή του».
Κατά την επίμαχη γνωμοδότηση του ΣτΕ, εγκρίνεται το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος Τελικά, το Ε Τμήμα του ΣτΕ, που θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι πλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει προκειμένου να προσληφθούν «να διαθέτουν επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας προς εξασφάλιση της επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές και κατανόησης με σαφήνεια και ακρίβεια της ελληνικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία του πλοίου και την άσκηση των καθηκόντων του πλοιάρχου».
Στην υπ αριθμό 272/2010 γνωμοδότηση, το Συμβούλιο κρίνει ότι στο σχέδιο Π.Δ πρέπει να προστεθεί διάταξη που να ορίζει ότι οι πλοίαρχοι πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, πάντως, το ΣτΕ διαγράφει ως μη νόμιμη διάταξη κατά την οποία, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα εμπορικά πλοία να επανδρωθούν μόνο από Έλληνα πλοίαρχο και υποπλοίαρχο.

Σχόλια