ΣτΕ: νόμιμες οι μειώσεις μισθών και επιδομάτων στο ΥΠΟΙΚ

0

Νόμιμες έκρινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος το Ανώτατο ακυρωτικό τις μειώσεις μισθών και την κατάργηση των επιδομάτων στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, που επήλθαν με τον
Ν. 4024/2011.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεδριάζοντας σε Ολομέλεια, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και με την οποία ζητούσαν να ακυρωθούν τα φύλλα μισθοδοσίας, με τα οποία τον Ιανουάριο του 2012 περικόπηκαν οι αποδοχές τους, κατ΄εφαρμογή του Ν. 4024/2011. Στην αίτησή τους οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι  
υπέστησαν μείωση σε ποσοστό της τάξης του 60% και καταγγέλλουν παραβίαση των συνταγματικών αρχών και δικαιωμάτων τους.

Ωστόσο, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε, ότι λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης της χώρας και λόγω των γενικών περικοπών που έχουν υποστεί όλες οι τάξεις,  δικαιολογείται η θέσπιση των μέτρων αυτών. Ως εκ τούτου, δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την ισότητα, την προστατευόμενη εμπιστοσύνη, την αναλογικότητα, την  αξιοπρεπή διαβίωση, την οργάνωση της δημόσιας Διοίκησης, ούτε οι διατάξεις του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων τους Ανθρώπου, σχετικά με τα  περιουσιακά δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε πως με αυτό το διατακτικό της απόφασης δεν αποκλείεται αντίθετη κρίση του Δικαστηρίου για τυχόν μέλλουσες μειώσεις, οι οποίες ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε περαιτέρω υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των αιτούντων.
 

 

Σχόλια