ΣτΕ: νόμιμη και συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος [Πλήρες κείμενο]

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αρίθμ. 2527/2013 απόφασή της Ολομέλειάς του, απέρριψε την από 22/09/2011 αίτηση ακυρώσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά του Υπουργού Οικονομικών.

Με την απορριφθείσα αίτηση οι αιτούντες ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Το ΣτΕ έκρινε ότι είναι νόμιμη και συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, κατ’ αρχήν δέχτηκε ότι παρά το χαρακτηρισμό της ως τέλους, η επίμαχη επιβάρυνση συνιστά φόρο κατά την έννοια του αρ.78 του Συντάγματος και δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής.

Επίσης, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση συνταγματικών διατάξεων και αρχών καθώς, «η επιβολή του εν λόγω φόρου βάσει κριτηρίων (χρονικών, τοπικών και πληθυσμιακών) δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων», σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης.

Τέλος, η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν συντρέχει προσβολή της αρχής της αναλογικότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας του αρ.5 παρ.1 του Συντάγματος, καθώς κρίθηκε ότι η επίδικη φορολογική επιβάρυνση δεν αποτελεί, δεδομένου του σκοπού της και του μικρού ετήσιου ύψους της, υπέρμετρο περιορισμό και εμπόδιο στην ακώλυτη εξάσκηση του επαγγέλματος, ώστε να καθίσταται αυτή αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ

Σχόλια