ΣτΕ: Νόμιμο το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων

0

Υπέρ της νομιμότητας και της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεών του (1073 – 1976/2013),απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λιβαδειάς και Κορινθίας. Σύμφωνα με την κρίση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων είναι σύμφωνο τόσο με τις συνταγματικές διατάξεις όσο και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ). Ειδικότερα οι σύμβουλοι υπογράμμισαν την ιδιαιτερότητα των φαρμακείων ως «επιχειρήσεων συνδεόμενων άμεσα με τη δημόσια υγεία», κρίνοντας ότι το διευρυμένο ωράριο θεσπίζεται «γενικώς κατά τρόπο αντικειμενικό, αποβλέπει δε στην εξυπηρέτηση του εξαγγελλόμενου στο αρ. 21 του Συντάγματος σκοπού δημοσίου συμφέροντος (μέριμνα του Κράτους για την υγεία των πολιτών)».

Επιπλέον οι δικαστές δεν διαπίστωσαν παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας, απορρίπτοντας τον σχετικό ισχυρισμό των προσφευγόντων, ότι με τη θέσπιση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων διαφοροποιούνται τα καταστήματα που διαθέτουν όμοιες κατηγορίες αγαθών και ευνοούνται τα φαρμακεία εκείνα που λειτουργούν με μεγάλο αριθμό φαρμακοποιών, κατά παράβαση των διατάξεων που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Παράλληλα, κρίθηκε συμφωνία των επίμαχων ρυθμίσεων τόσο με τα αρ.101 και 103 ΣυνθΛΕΕ όσο και με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς δε θεσπίζεται περιορισμός στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο διευρυμένο ωράριο.

Άλλωστε, όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης η νέα νομοθετική ρύθμιση περί διευρυμένου ωραρίου των φαρμακείων (αρ. άρθρο 15 του Ν. 4052/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 55 του Ν. 4075/2012), δεν περιορίζει την επαγγελματική ελευθερία των φαρμακοποιών αλλά αντιθέτως παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κατά την άσκηση του επιτηδεύματός τους, καθώς το επίμαχο ωράριο είναι «προαιρετικό και κατ’ ουδένα τρόπο θίγει είτε το υφιστάμενο νόμιμο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, είτε το σύστημα των εφημεριών, ήτοι τις υποχρεωτικές διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων» αλλά αντιθέτως «παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου των εφημεριών, αριθμού φαρμακείων μεγαλύτερο από τον υποχρεωτικό καθοριζόμενο».

Σχόλια