ΣτΕ: Προδικαστικό ερώτημα για τα πτυχία από εργαστήρια ελευθέρων σπουδών

0

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλείται να δώσει απάντηση σε χιλιάδες σπουδαστές και τις οικογένειές τους, μετά την υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα το Δ΄ Τμήμα του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, με την υπ’ αριθμ.778/2007 παραπεμπτική απόφασή του, καταρχήν δέχεται ότι μπορούν να αναγνωρισθούν επαγγελματικά δικαιώματα σε όλους όσοι έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτερης σχολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν ένα τμήμα των σπουδών τους διανύθηκε σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα, ωστόσο θέτει μια σειρά ερωτημάτων προς το ΔΕΚ, προκειμένου να υπάρχει οριστική απάντηση.

Ειδικότερα, το ΔΕΚ καλείται να αποφανθεί για το αν αποτελούν ή όχι εκπαιδευτικά ιδρύματα τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που χορηγούν τίτλους σπουδών και πιστοποιούν εκπαίδευση που έχει παρασχεθεί, αλλά και για το αν συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη, με τις οποίες επιδιώκεται να εμφανισθούν τα εν λόγω εργαστήρια ελευθέρων σπουδών ως εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν αναγνωριζόμενη εκπαίδευση, επισύρουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Εξάλλου ερωτάται αν ο τίτλος σπουδών που παρέχουν τα εν λόγω εργαστήρια αποτελεί δίπλωμα ή όχι, καθώς και αν υπάρχει η δυνατότητα των αρχών να απορρίψουν αίτημα πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, υπηκόου κράτους μέλους, εκ μόνου του λόγου ότι ο επίμαχος τίτλος έχει χορηγηθεί από αρχή ενός κράτους μέλους, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα των σπουδών πραγματοποιήθηκε στο κράτος μέλος και σε φορέα, ο οποίος λειτουργεί μεν ελευθέρως στο κράτος αυτό, δεν αναγνωρίζεται, όμως, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα;

Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε με αφορμή προσφυγή σπουδαστή, στον οποίο απαγορεύτηκε να ασκήσει στην Ελλάδα το επάγγελμα του οπτικού, αφού δεν αναγνωριζόταν ο επαγγελματικός τίτλος που απέκτησε στην Ιταλία.