ΣτΕ: Πρότυπη δίκη για τη δεκαπενταετή παραγραφή εκπρόθεσμης δήλωσης

0

ΠΡΑΞΗ  27/2018
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ 1 του ν 3900/2010

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, την αρχαιότερη Αντιπρόεδρο Αικατερίνη Συγγούνα και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος

Αφού έλαβε υπ’όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν 3900/2010,
β) την από 24.8.2018 αίτηση (ΠΑ 25/24.8.2018) αίτηση του Κυριάκου Γιαννάτου, με την οποία ζητείται, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της κατατεθείσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγής ΠΡ848/22.6.2018 του ίδιου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της συντελεσθείσης την 25.5.2018 τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ της 2258/25.1.2018 ενδικοφανούς προσφυγής του. Με την τελευταία (ενδικοφανή προσφυγή) είχαν συμπροσβληθεί – μεταξύ άλλων – οι υπ’ αριθμ 6633 και 6634/29.12.2017 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2007 και 2008, αντίστοιχα, και η υπ’ αριθμ. 6639/29.12.2017 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού έκτακτης οικονομικής εισφοράς άρθ. 18 του ν. 3758/2009, οικονομικού έτους 2008, του Προϊστάμενου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Οι ανωτέρω πράξεις της φορολογικής αρχής εξεδόθησαν το έτος 2017, διότι ο αιτών φέρεται να υπέβαλε εκπροθέσμως (5.10.2012) φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, η δε φορολογική αρχή εφήρμοσε και στην περίπτωση του αιτούντος τη ρύθμιση του άρθρου 84 παρ. 5 εδ. α΄ του ν. 2238/1994 (ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία, αν δεν υποβληθεί η οικεία φορολογική δήλωση, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Ο αιτών, ισχυριζόμενος ότι το σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου είχε υποπέσει σε παραγραφή το έτος 2017 για τα ανωτέρω αναφερόμενα οικονομικά έτη (2007 και 2008), εντοπίζει με την υπό εξέταση αίτηση τα εξής νομικά ζητήματα προς επίλυση από το Δικαστήριο: α) Εάν η – κατά παρέκκλιση του άρθρου 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994, με το οποίο προβλέπεται, κατ’ αρχήν, πενταετής παραγραφή – δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου εισοδήματος, κατ’ άρθρο 84 παρ. 5 εδ. α΄ του αυτού νόμου, τυγχάνει εφαρμογής μόνον στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή εάν, κατά την έννοια της κρίσιμης προβλέψεως της ως άνω παρ. 5 εδ. α΄ του άρθρου 84, η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης εντός της προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον οικείο φόρο ισοδυναμεί με μη υποβολή δήλωσης. β) Εάν η προβλεπόμενη στο άρθρο 84 παρ. 5 εδ. β΄ τριετής παράταση της παραγραφής σε περίπτωση “υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής” αφορά στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 1 ή στην δεκαπενταετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 5 εδ. α΄. γ) Αν γινόταν δεκτό ότι η πρόβλεψη περί δεκαπενταετούς παραγραφής του άρθρου 84 παρ. 5 εδ. α΄ καταλαμβάνει και την περίπτωση υποβολής δηλώσεως εκπροθέσμως, ήτοι εντός της κατά τα ανωτέρω πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, τίθεται το ζήτημα εάν η εν λόγω προθεσμία των δεκαπέντε ετών είναι σύμφωνη με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της εύλογης διάρκειας της προθεσμίας παραγραφής και της αναλογικότητας. Ο αιτών προβάλλει ότι τα ανωτέρω νομικά ζητήματα που τίθενται στη σχετική προσφυγή αποτελούν ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς ήδη εκκρεμούν ευάριθμες συναφείς ανέλεγκτες υποθέσεις ενώπιον του ελεγκτικού κρατικού μηχανισμού (μνημονεύονται και οι γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 173/2006 και 147/2018).
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 4772/24.8.2018 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ σειράς Θ 2246585 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών),

α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010. Στην κρίση αυτή μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος.

δ ι α τ ά σ σ ε ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προσφυγή με αριθμ. κατάθ. ΠΡ848/22.6.2018.
2. Να αποδοθεί το παράβολο στον αιτούντα.
3. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018

Α. Ράντος                                        Αικ. Συγγούνα                               Ε. Σαρπ

Σχόλια