ΣτΕ: Σε ΦΠΑ 23% υπόκεινται και οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων

0

Με ΦΠΑ 23% θα επιβαρύνονται οι αποδοχές και των δικηγόρων, που εργάζονται με πάγια αντιμισθία στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, τις Τράπεζες, σύμφωνα με το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 909/2011 απόφασή του. Ενώπιον του ΣτΕ είχε προσφύγει ο δικηγόρος Αθηνών, Παν. Γιαννόπουλος, υποστηρίζοντας ότι τόσο η από 24.6.2010 εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, όσο και οι διατάξεις του Ν. 3842/2010 με τις οποίες οι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ, είναι πολλαπλά αντισυνταγματικές και παράνομες. Ο προσφεύγων δικηγόρος είχε προβάλει τον ισχυρισμό ότι με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη καταστρατηγείται η συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ισότητας, καθώς επιβάλλεται ΦΠΑ στους ελεύθερους – μάχιμους δικηγόρους, ενώ στους έμμισθους συναδέλφους του, δεν επιβάλλεται παρά το γεγονός ότι παρέχουν το ίδιο έργο. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο η μη υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια αντιμίσθια στον ΦΠΑ λειτουργεί υπέρ “των οικονομικώς ισχυρών, που έχουν τη δυνατότητα απασχολώντας δικηγόρους με πάγια αντιμίσθια να μην καταβάλλουν ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρέχουν”. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δικηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους δια σχέσεως εξαρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία. Κατά συνέπεια, έστω κι αν τελούν υπό καθεστώς πάγιας αντιμισθίας, οι δικηγόροι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ. Επιπλέον, το ΣτΕ απεφάνθη ότι είναι ακυρωτέα η υπ’ αριθμ. ΠΟΠ 1100/246.2010 πράξη του υπουργού Οικονομικών κατά το μέρος που αυτή ορίζει ότι οι έμμισθοι δικηγόροι δεν υπάγονται στον ΦΠΑ.

Σχόλια