ΣτΕ: Συνταγματική η αυτόματη αργία των δημοσίων υπαλλήλων μετά από πειθαρχικό παράπτωμα

0

Συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), έκρινε η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, τη διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αυτομάτως σε αργία.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν. 3528/2007) με το Ν. 4093/2012, αυστηροποιήθηκε το καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε ο υπάλληλος μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, τίθεται αμέσως σε αργία.

Αφορμή για την απόφαση στάθηκε περίπτωση εκπαιδευτικού ο οποίος προσλήφθηκε στο Δημόσιο το 2000, ενώ παράλληλα και για δώδεκα έτη δίδασκε και αλλού ως ωρομίσθιος καθηγητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ την τετραετία 2000-2004 δίδασκε και σε Σχολή, αν και δεν είχε λάβει την άδεια που προβλέπει ο νόμος για την πολυθεσία.

Οι δικαστές με την υπ’ αριθμ. 1900/2014 απόφασή τους, έκριναν ότι το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ «η κατάσταση σε αργία δεν επιφέρει τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως, ούτε την απώλεια της οργανικής θέσεως ή του κατεχόμενου από τον υπάλληλο βαθμού, ούτε αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».

Επίσης, υπογραμμίστηκε ότι οι υπάλληλοι που τίθενται σε αργία λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το πολύ μέσα σε τέσσερις μήνες. Tέλος, η Ολομέλεια σημείωσε ότι η επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας δεν ισοδυναμεί από πλευράς εννόμων αποτελεσμάτων προς απόλυση ή υποβιβασμό.

Επομένως, κρίθηκε ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 20 Συντ. που κατοχυρώνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως, αλλά ούτε και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.