ΣτΕ: Συνταγματική η αύξηση του παραβόλου για την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Δ.Δ.

0

Συνταγματική και νόμιμη έκρινε το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας την αύξηση του παραβόλου, το οποίο απαιτείται για την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, για διαφορές που προκύπτουν κατά τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η αύξηση του παραβόλου προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου , η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III) και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012 (άρθρο 11) [PDF]. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, για το παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε περίπτωση δε, ολικής ή μερικής αποδοχής της αίτησης, το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκριναν ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη της ΠΝΠ αύξηση είναι θεμιτή, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και βρίσκεται εντός του συνταγματικού πλαισίου.

Σχόλια