ΣτΕ: Συνταγματική η καταβολή μειωμένου τόκου από τα Ταμεία

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η καταβολή από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τόκου υπερημερίας 6%, την ίδια στιγμή που οι οφειλέτες των Ταμείων πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερο κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 2115/2014 απόφασή της, έκρινε ότι δεν προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές και την ΕΣΔΑ, η διάταξη του Ν. 496/1974 που προβλέπει ότι το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού για τις οφειλές του πρέπει να καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, ενώ οι οφειλέτες στο Ταμείο πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερο, κυμαινόμενο επιτόκιο.

Οι δικαστές ασχολήθηκαν με την υπόθεση συνταγματάρχη, που ζητούσε να του καταβληθεί συμπληρωματικό εφάπαξ. Η χορήγησή του τελικά εγκρίθηκε και του καταβλήθηκε το εφάπαξ με τόκο 6% ετησίως. Ωστόσο, ο συνταγματάρχης άσκησε προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι ο τόκος επί του εφάπαξ δεν έπρεπε να καταβληθεί με 6%, αλλά με το τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο, επιχείρημα που οι δικαστές τελικά απέρριψαν.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι το προνομιακό αυτό επιτόκιο για το Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου τομέα δικαιολογείται από λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω διατάραξη της δημοσιονομικής ισορροπίας της χώρας, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε αύξηση του ύψους του δημοσίου χρέους.

Ακόμη, στην απόφαση αναφέρεται ότι ειδικά για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού συντρέχει «ειδικότερος λόγος δημοσίου συμφέροντος», που δικαιολογεί την προνομιακή αυτή μεταχείριση, ο οποίος «συνδέεται με τη διαφύλαξη του υπάρχοντος ασφαλιστικού κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των οργανισμών αυτών και η εξασφάλιση της μελλοντικής συνέχισης της καταβολής παροχών στους δικαιούχους».