ΣτΕ: Συνταγματική η παρακράτηση φόρου από τις αποδοχές των μελών ΔΕΠ υπέρ ΕΛΚΕ

0

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 3299/2014 απόφασή της απέρριψε την προσφυγή που άσκησαν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας περί είσπραξης και απόδοσης στον οικείο ειδικό λογαριασμό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των κρατήσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι αμοιβές τους.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών για τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Για την βιωσιμότητα του λογαριασμού προβλέφθηκε η παρακράτηση ποσοστού 15% από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος των μελών ΔΕΠ.

Το ΣτΕ έκρινε ότι οι επίμαχες επιβαρύνσεις δεν έχουν φορολογικό χαρακτήρα, “καθόσον τα παρακρατούμενα ποσά διατίθενται υπέρ των οικείων ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών, απαραίτητων για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι, με συνέπεια να είναι οι ίδιοι οι επιβαρυνόμενοι με την παρακράτηση οι τελικοί αποδέκτες των παρακρατούμενων ποσών, τα οποία συμβάλλουν στην εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων αξιοπρεπούς ασκήσεως του πανεπιστημιακού τους έργου, ενώ παράλληλα μπορούν να ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα, να επαυξάνουν δε την ιδιωτική τους πελατεία λόγω του αυξημένου κύρους που τους προσδίδει η θέση τους και η εν γένει απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο”.

Επιπλέον, το ΣτΕ απέρριψε και τις αιτιάσεις των προσφευγόντων περί παραβίασης του άρθρου 5 του Συντάγματος, που προστατεύει την οικονομική ελευθερία, κρίνοντας ότι “η επιβολή παρακράτησης σε αμοιβές για υπηρεσίες που τα μέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν στα πλαίσια επιτρεπόμενης εξωπανεπιστημιακής δραστηριότητας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αποτελεί περιορισμό που απορρέει από την ένταξη του ελεύθερου επαγγελματία στο διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και δεν θίγει τον πυρήνα της επαγγελματικής ελευθερίας, δεδομένου μάλιστα ότι το ύψος του ποσοστού παρακράτησης επί των συγκεκριμένων αμοιβών δεν περιορίζει ουσιωδώς το εισόδημα των εν λόγω μελών, οι οποίοι, άλλωστε, έχουν έσοδα και από τον μισθό τους ως μέλη Δ.Ε.Π”.

Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε και το επιχείρημα του μη σεβασμού της αρχής της ισότητας, που έγκειται στη διαφορετική νομοθετική μεταχείριση των επίμαχων αμοιβών των αιτούντων δημοσίων λειτουργών εν σχέσει προς τους ασκούντες το ίδιο με αυτούς ελευθέριο επάγγελμα, με το σκεπτικό ότι ”η αναγνώριση ευθέως από το ίδιο το Σύνταγμα, των μελών του διδακτικού προσωπικού της ανώτατης εκπαίδευσης ως δημοσίων λειτουργών συνιστά επαρκή λόγο που δικαιολογεί τη διαφορετική νομοθετική μεταχείριση των αιτούντων από τους μη κατέχοντες δημόσιο λειτούργημα”.

 

Αριθμός Απόφασης 3299