ΣτΕ: Συνταγματική και σύμφωνη με το ευρωπαϊκούς κανονισμούς η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες φωτοβολταϊκών

0

Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς εταιρειών φωτοβολταϊκών, σχετικά με την έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Συγεκριμένα, οι εταιρείες υποστήριζαν ότι ο Ν. 4093/2012 με τον οποίο επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στο κεντρικό σύστημα, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. .

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 78 του Συντάγματος «ο φόρος δεν αποκλείεται να βαρύνει ορισμένο μόνον κύκλο προσώπων ή πραγμάτων, εφ’ όσον πλήττει ορισμένη φορολογητέα ύλη, η οποία, κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την επιβάρυνση του συγκεκριμένου αυτού κύκλου φορολογουμένων βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων που τελούν σε συνάφεια με το ρυθμιζόμενο θέμα».

Ακόμα, τονίζεται ότι «η επίμαχη εισφορά έχει το χαρακτήρα φόρου επί των συναλλαγών», καθώς επιβάλλεται επί ποσού που προκύπτει από συναλλαγή, δηλαδή επί του προς ΦΠΑ τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, όπως κρίθηκε η επίμαχη εισφορά «συνιστά ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περιορισμό της περιουσίας», ενώ είναι αβάσιμος και ο λόγος που προβάλλουν ο εταιρείες «περί παράβασης των διατάξεων των άρθρων 15, 16 και 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της ελευθερίας του επαγγέλματος και του δικαιώματος προς εργασία, της επιχειρηματικής ελευθερίας και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας».

Οι προσφυγές των εταιριών φωτοβολταϊκών, εισήχθησαν στο ΣτΕ με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης (Ν. 3900/2010).
 

Σχόλια