ΣτΕ: Συνταγματικός ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

0

Η επταμελής σύνθεση του Β΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασή του, έκρινε συνταγματικό τον Ν. 3842/2010, που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς δεν θεσπίζεται αμάχητο τεκμήριο για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια και να αμφισβητήσουν το ύψος της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Στο ΣτΕ εκδικάστηκε η υπόθεση με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, μετά από προσφυγή ιδιοκτήτη ακινήτου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να κρίνει το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα κατά πόσον ο πολίτης, ο υποκείμενος σε ΦΑΠ, έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο Διοικητικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον επίμαχο φόρο ακινήτου του, ώστε να κριθεί η συνταγματικότητα της διατάξεως αυτής.

Το Β΄Τμήμα του ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του ότι, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982, που καθιερώνουν το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αγοραίας αξίας των ακινήτων, δεν θεσπίζουν αμάχητο τεκμήριο προσδιορισμού της αξίας, αυτές δεν είναι αντίθετες με το Σύνταγμα.

Συνεπώς, κατά το σκεπτικό της απόφασης, και οι διατάξεις του Ν. 3842/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε ο Φ.Α.Π., παρέχουν στον φορολογούμενο τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την φορολογητέα αξία ακινήτων, όπως έχει προσδιοριστεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση ΦΑΠ βάσει του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού αγοραίας αξίας και, στη συνέχεια, να ζητήσει τον προσδιορισμό της αξίας από το δικαστήριο, με προσφυγή του κατά της σχετικής απορριπτικής πράξης του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Γι αυτό το λόγο, καταλήγει η απόφαση, η ρύθμιση του Ν. 3842/2010 δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Σχόλια