ΣτΕ: υπό έλεγχο ο Οργανισμός του Μουσείου της Ακρόπολης

0

Ως μη νόμιμες έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ορισμένες ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος  για την ίδρυση  του οργανισμού του Μουσείου Ακρόπολης, ο οποίος θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με 4.357.536 ευρώ. Οι σχετικές ενστάσεις εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού του Μουσείου.

Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 141/2011 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ σημειώνεται ότι είναι μη νόμιμη και κατά συνέπεια διαγραπτέα η διάταξη εκείνη του σχεδίου διατάγματος (άρθρο 15), που προβλέπει τη σύσταση (41) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Μουσείο. Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε παράνομη, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, η δημόσια διοίκηση στελεχώνεται κατ’ αρχήν με μόνιμο προσωπικό και κατ’ εξαίρεση και μόνο επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Στην κατηγορία, των κατ’ εξαίρεση προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου, εντάσσονται μόνο οι αναγκαίες προσλήψεις προσώπων με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.  Αντίθετα, αλλά για τους ίδιους λόγους, τα μέλη του Ε Τμήματος, έκριναν νόμιμη μία δεύτερη διάταξη του ίδιου άρθρου, που προβλέπει τη σύσταση (15) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τέλος, ως νόμιμη κρίθηκε η ρύθμιση, που προβλέπει ότι είναι δυνατόν να τίθενται πρόσθετα προσόντα για την επιλογή των προϊσταμένων και των υπαλλήλων του Μουσείου.

Σχόλια