Στη Βουλή η πρόταση νόμου για την ελεύθερη πρόσβαση στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή

0

Οπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η οικονομία πρέπει να απελευθερωθεί από τη γραφειοκρατία και πρέπει να κατοχυρωθεί η ανοιχτή πρόσβαση στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων. Η σημερινή κατάσταση παράγει στρεβλώσεις στην αγορά, ανασφάλεια δικαίου και σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες, τόσο σχετικά με την αμιγώς διοικητική φάση όσο και μετέπειτα με την τυχόν δικαστική της εμπλοκή. Κεντρική ιδέα της πρότασης νόμου [PDF] είναι η πλήρης κατάργηση του ισχύοντος συστήματος αδειοδοτήσεων για την επιχειρηματική δράση και η αντικατάστασή του μ’ ένα σύστημα οιονεί «αυτοαδειοδότησης».

Πιο αναλυτικά, αφαιρείται από την αρμοδιότητα του κράτους και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο προληπτικός έλεγχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την εξαίρεση κρίσιμων τομέων που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας και η σχετική ευθύνη μεταφέρεται στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα, στους διαθέτοντες τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες, οι οποίοι θα παρέχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, υπό την απειλή σοβαρών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων τους. Το κράτος, έχοντας ορίσει εκ των προτέρων τους όρους και τις απαιτήσεις για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, θα λαμβάνει τον πλήρη φάκελο, θα εκδίδει επιτόπου τη διοικητική πράξη, στην οποία θα βασίζονται στο εξής οι έννομες σχέσεις και μόνο κατασταλτικά θα ελέγχει, εάν εξακολουθούν να συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τυχόν διαφορές και διαφωνίες θα επιλύονται άμεσα, με ειδική και συνοπτική διαδικασία τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Τέλος, σημειώνεται ότι προκειμένου να δοθεί ώθηση στην αγορά κατοικίας, δίδεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής, με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, σε πολίτες ξένων χωρών, οι οποίοι αποκτούν ιδιοκτησία, της οποίας η αξία ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ και για όσο χρόνο κατέχουν την ιδιοκτησία και διαμένουν στη χώρα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές, πλην της διάρκειας διαμονής, προϋποθέσεις που απορρέουν από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Σχόλια