Στη Βουλή η τροπολογία για την αναστολή πώλησης των «κόκκινων» δανείων

0

Με τη νέα τροπολογία, παρατείνεται μέχρι την 15η Απριλίου 2016 η αναστολή εφαρμογής της δυνατότητας πώλησης από τα πιστωτικά ιδρύματα σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα των απαιτήσεων σε καθυστέρηση που απορρέουν από τις αναφερόμενες δανειακές συμβάσεις, μέχρι τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η σχετική τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας με τίτλο “Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων – τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α’ 176)” κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο “Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Απόδημων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ε.Ε.”του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται:

«Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α’ 176)»
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Α’ Κεφαλαίου του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου Τρίτου του ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α’ 18) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Απριλίου 2016».