Στη Βουλή πρόταση νόμου για τη διαγραφή τμήματος των αρχείων της “Τειρεσίας Α.Ε.”

0

Με το πρώτο άρθρο της πρότασης νόμου [PDF], ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου, όλες οι καταχωρήσεις των αρχείων της «Τειρεσίας Α.Ε.», οι οποίες αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέρχονται από μη πληρωθέντα αξιόγραφα, διαταγές πληρωμής, επιταγές προς πληρωμή, καταγγελίες συμβάσεων, κατασχέσεις, προσημειώσεις, περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και έχουν καταχωρηθεί μετά την 1η Ιουλίου 2010 και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2013, διαγράφονται οριστικά.

Σύμφωνα με τα υπόλοιπα άρθρα, απαγορεύεται τόσο στην «Τειρεσίας Α.Ε.» όσο και στα πιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των αρχείων, τα οποία αφορούν στην ως άνω αναφερθείσα χρονική περίοδο.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, με τη διαγραφή, επιχειρείται η δημιουργία νέων συνθηκών στην αγορά, η επανεκτίμηση των επιχειρηματικών δράσεων και η ενίσχυση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Τονίζεται μάλιστα ότι η πλειονότητα των προσώπων που καταχωρήθηκαν στα αρχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.» κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα εκτέθηκαν στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και με τρίτους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, των μισθολογικών περικοπών και των συνακόλουθων προβλημάτων που προέκυψαν στον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο.

Σχόλια