Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

0

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται: (1) Το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, (2) Η βαθμολογική διάρθρωση του Δημοσίου τομέα και (3) Τα συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιέχεται η προτεινόμενη ρύθμιση για την αξιολόγηση, η οποία αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, πλην των εκπαιδευτικών και των θρησκευτικών λειτουργών. Αξιολογητές των υπαλλήλων θα είναι δύο εκ των Προϊσταμένων τους.
 
Η κυβέρνηση τονίζει την προσπάθεια «αποκομματικοποίησης» της Δημόσιας Διοίκησης, αναφερόμενη στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης.

Από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο θα πραγματοποιείται η επιλογή των επιτελικών στελεχών του Δημοσίου και πιο συγκεκριμένα των Γενικών Γραμματέων και των αναπληρωτών τους, καθώς και των επικεφαλής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), πλην των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. 

Στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό και διδακτορικό, τα μέλη ΔΕΠ, όσοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα τουλάχιστον έτη, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, οι απόστρατοι Αξιωματικοί -απόφοιτοι των Σχολών Πολέμου.

Στο σύστημα επιλογής των στελεχών της Δημόσιας διοίκησης  περιλαμβάνονται:
τα τυπικά προσόντα, η συνέντευξη, η εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η σχετική μοριοδότηση.    

Σχόλια