Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών

0

Στο Κοινοβούλιο κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την “”εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης””, με το οποίο ενσωματώνεται στην εσωτερική έννομη τάξη η οδηγία 2006/54/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο διευρύνεται το δικαίωμα για καταβολή ίσης αμοιβής σε άνδρες και γυναίκες το οποίο παρέχεται εφεξής και για τη διεκπεραίωση όμοιας εργασίας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα το δικαίωμα περιοριζόταν στην παροχή εργασίας ίσης αξίας.
Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπεται ότι συνιστά διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύεται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που βασίζεται στην ανοχή ή την απόρριψη παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς επίσης και προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.
Το προωθούμενο σχέδιο νόμου ορίζει ως δικαιούχο του επιδόματος γάμου κάθε εργαζόμενο σύζυγο, χήρο ή διαζευγμένο καθώς και τον άγαμο γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ του επιδόματος παιδιού κάθε εργαζόμενο γονέα, φυσικό ή θετό, ή εκείνο στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού με δικαστική απόφαση.

Σχόλια