Στη δημοσιότητα το σχ/ν για την καταχώριση των εθνικών σημάτων

0

Σχέδιο νόμου με το οποίο τροποποιείται ο ισχύων νόμος περί σημάτων (ν.2239/94), προκειμένου να εναρμονιστεί το σύστημα καταχώρισης εθνικών σημάτων με εκείνο που ισχύει στις έννομες τάξεις των περισσοτέρων κρατών – μελών της Ε.Ε., λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, καθώς και τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και του Εκτελεστικού Κανονισμού αυτού για τη διεθνή καταχώριση σημάτων, έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται οι παρακάτω καινούργιες ρυθμίσεις:

1. Δικονομικές ρυθμίσεις, όπως :
(α) της διαίρεσης δηλώσεως ή καταχωρίσεως σήματος. Η ρύθμιση αυτή αφορά περιπτώσεις, όπου για παράδειγμα με την κατάθεση δήλωσης σήματος στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), αν διαπιστωθεί ότι από τις αιτούμενες κλάσεις του ενδιαφερομένου κάποια κλάση έχει πρόβλημα με κάποιο άλλο σήμα, τότε επιτρέπεται στον καταθέτη να κρατήσει το σήμα για τις υπόλοιπες κλάσεις που δεν έχουν πρόβλημα και εξετάζεται ξεχωριστά η δήλωση σήματος της κλάσης που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Με την προηγούμενη νομοθεσία κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η καταχώριση του σήματος και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

(β) Της επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση όπως προβλέπεται ήδη στη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο των Σημάτων (TLT). Δηλαδή, σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία, η ανανέωση κάποιου σήματος γίνεται τον τελευταίο χρόνο της δεκαετούς προστασίας, ή έξι μήνες μετά τα δέκα χρόνια με επαυξημένο παράβολο. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος χάσει αυτές τις προθεσμίες, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα επανεξέτασης του θέματός του, αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας

(γ) Βελτιώσεις των βασικών δικονομικών διατάξεων, που αφορούν, όχι μόνο το διεθνές, αλλά και το εθνικό σήμα, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταχώριση αυτών και να εξασφαλισθεί με ευέλικτο τρόπο η γνώση των ενδίκων βοηθημάτων που στρέφονται κατ’ αυτών.

2. Τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο των σημάτων :
(α) Με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχε μόνο ένα σύστημα παραχώρησης άδειας χρήσεως, το τυπικό. Με τη ρύθμιση αυτή εισάγονται δύο συστήματα παραχώρησης άδειας χρήσης σήματος, έναντι του ενός συστήματος που υπήρχε στην προηγούμενη νομοθεσία. Προβλέπεται δηλαδή, η εισαγωγή, εκτός του τυπικού συστήματος και του ουσιαστικού συστήματος. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα η άδεια χρήσης σήματος προϋπέθετε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΔΕΣ/ΓΓΕ) για την ισχύ της άδεια χρήσης σήματος, πλέον αυτή μπορεί να ισχύει και με μόνη την σύμβαση μεταξύ των μερών. Αυτή η ρύθμιση γίνεται στα πλαίσια διευκόλυνσης της διάθεσης του σήματος κάποιου δικαιούχου.

(β) Διευκολύνεται περισσότερο η διαδικασία μεταβίβασης σήματος

(γ) Γίνεται προσαρμογή στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σχετικά με τα σήματα.

Σχόλια