Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή το σ/ν για τη νέα Στατιστική Αρχή

0

Ένα 24ωρο μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στραφεί κατά της Ελλάδας για τα πλαστά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία, που κοινοποίησε η Αθήνα στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κατέθεσε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, το σχέδιο νόμου “Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα- Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής – Ν.Π.Δ.Δ.”.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Οικονομικών (ΕΣΥΕ) σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑ), υπό τη μορφή ΝΠΔΔ, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου γνωμοδοτικού οργάνου, του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς ορθής πρακτικής, καταρτίζεται, παράλληλα, ένα πλέγμα θεσμών και κανόνων που θα διέπουν στο εξής το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα και θα διευκολύνουν την αρμονική του ένταξη στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
Η νέα αρχή θα τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής, που θα συμμετέχει στην επιλογή του προέδρου και τεσσάρων από τα υπόλοιπα έξι μέλη του Δ.Σ., θα ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της και θα δημοσιεύει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της. Το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να ορίζει ένα από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της νέας Αρχής.
Έμφαση δίνεται στην θέσπιση των κανόνων λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και λαμβάνεται μέριμνα για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), καθώς και του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.
Το νέο γνωμοδοτικό όργανο, το Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, την ίδρυση του οποίου προβλέπει το σ/ν, θα τοποθετείται επί θεμάτων, όπως το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα, ο Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων και οι προτεραιότητες με βάση τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο Συμβούλιο θα εκπροσωπούνται οικονομικοί, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας, η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), ο Σύλλογος Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) ή στατιστικής αρχής χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπρόσωποι των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών.

Σχόλια