Στις 27 Ιουνίου οι εξετάσεις των υποψηφίων Διαμεσολαβητών

0

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθ. 34802/2012 (Β΄ 1363) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ.», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί επιτυχώς από τους φορείς κατάρτισης, την 27η Ιουνίου 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00 (χρονική περίοδος 11:00 -13:00).

Ως τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως 14.

Σημειώνεται ότι τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα προέρχονται από την ύλη: Παράρτημα – Α΄ Θεωρία, άρθρο 11 του π.δ/τος 123/2011 (Α΄ 255), ενώ η εξέταση θα διεξαχθεί με σύστημα απαντήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση προς την Επιτροπή Εξετάσεων, δια του Τμήματος Δικηγορικού Λειτουργήματος – Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Λ. Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, Γραφείο 236, 2ος όροφος). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση υπόψη του ανωτέρω Τμήματος και θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο αποδεικτικό επιτυχούς εκπαίδευσης – κατάρτισης του οικείου Φορέα Κατάρτισης του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 (αρκεί απλό αντίγραφο) και από παράβολο Ελληνικού Δημοσίου ύψους εκατό (100,00) ευρώ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων διαμεσολαβητών, στην παρούσα επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αίτησης.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης, του δικαιολογητικού και του παραβόλου είναι η 19η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή (μέχρι τις 15:00).