Στο ΔΕΕ η Ελλάδα για μη συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας [λινκ] στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της νομοθεσίας ανάθεσης δημοσίων έργων στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι η κατηγοριοποίηση των κατασκευαστικών εταιρειών και ο αποκλεισμός τους από διαγωνισμούς για έργα άλλης κατηγορίας παραβιάζει τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες, με κάθε κατηγορία να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα, στους δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται.

Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια, ώστε να εκτελέσουν μία σύμβαση, μόνο επειδή η χρηματοοικονομική επάρκειά τους είναι διαφορετική από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού η οποία επιτρέπεται για τη διαδικασία.

Επομένως, «παραβιάζεται η Οδηγία 2004/18/ΕΚ και οι θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις».

Η υπόθεση άρχισε το 2013, όταν το Νοέμβριο εστάλη στις ελληνικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει) ωστόσο, ανακοινώθηκε η παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωδικαστήριο, καθώς οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές.