Στο εδώλιο η Ελλάδα για τους περιορισμούς στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα

0

Την καταδίκη της Ελλάδας προτείνει ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους εν ισχύ περιορισμούς στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο καταδίκης μαζί με ακόμη πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δια της σχετικής νομοθεσίας τους παραβιάζουν την αντίστοιχη κοινοτική περιορίζοντας την πρόσβαση στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου μόνο στους υπηκόους τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση, η συμμετοχή του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου στην άσκηση δημόσιας εξουσίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει άμεση δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας. “”Καμία από τις εγγυήσεις και τις ιδιαιτερότητες που περιβάλλουν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου δεν δικαιολογεί ένα τόσο επαχθές και δραστικό μέτρο όσο η άμεση δυσμενής διάκριση λόγω ιθαγένειας””, επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, ο γενικός εισαγγελέας κρίνει ακόμη ότι στο μέτρο που μια απαίτηση ιθαγένειας χρησιμοποιεί το κριτήριο της ιθαγένειας ως λόγο για να εμποδιστεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, η εν λόγω δυσμενής διάκριση λόγω ιθαγένειας συνιστά σοβαρή επέμβαση στη σφαίρα του πολίτη της Ένωσης, η οποία θα ήταν επιτρεπτή μόνο μετά από αυστηρό έλεγχο με βάση την αρχή της αναλογικότητας.
“”Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τη λήψη κρατικού μέτρου το οποίο εισάγει δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας εις βάρος προσώπων τα οποία επιθυμούν πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα, καθώς το μέτρο αυτό, ως μη αναγκαίο δεδομένου του βαθμού συμμετοχής της δραστηριότητας αυτής στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι δυσανάλογο””, τόνισε ο γενικός εισαγγελέας προτείνοντας την καταδίκη των εν λόγω κρατών.

Σχόλια