Στο ΕΡΓΑΝΗ οι αμοιβόμενοι με ΔΠΑ, σύμφωνα με το Α56 του πουλυνομοσχεδίου του υπουργείου ανάπτυξης

0

Σύμφωνα με τη διάταξη του Α56 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου ανάπτυξης το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι», σε έως δύο εργοδότες και με εργόσημο, πλέον θα καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Προϋπόθεση εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως είναι η έκδοση Υπουργικής απόφασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 56
Αναβάθμιση του ρόλου του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργασίας και της απασχόλησης

Συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που αφορούν σε απασχολούμενους με αυτή τη μορφή απασχόλησης σε έως δύο εργοδότες (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει), και οι απασχολούμενοι με εργόσημο (του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει) καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής αυτής.

Σχόλια