Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για την ηλεκτρική ενέργεια

0

Κατά πέντε κρατών μελών της και ειδικότερα της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας και του Λουξεμβούργου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κομισιόν, γιατί δεν μετέφεραν στην εθνική τους νομοθεσία τις οδηγίες της ΕΕ για τις εσωτερικές αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για το τρίτο στάδιο της διαδικασίας διαπίστωσης παραβάσεως, που έπεται της αποστολής προειδοποιητικών επιστολών από την Επιτροπή, σε 18 κράτη μέλη, τον Οκτώβριο 2004.

Με τις οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ θα καθιερωθεί, μέσα στα επόμενα έτη, η μορφή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και σε αυτές θα βασιστεί η ανάπτυξη ενεργειακών εταιρικών σχέσεων με τις γείτονες χώρες της ΕΕ, ιδίως με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το πραγματικό άνοιγμα στον ανταγωνισμό μπορεί να εκτιμηθεί από τη στιγμή κατά την οποία οι οδηγίες μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, επί πλέον δε μπορεί να συναχθεί από τους οικονομικούς δείκτες, όπως τη συχνότητα της αλλαγής παρόχου και την τιμή.

Οι συνδυασμένες προσεγγίσεις (παρακολούθηση της νομοθεσίας, έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης και τομεακή έρευνα) συνιστούν μια ισχυρή και συντονισμένη απάντηση στις ανησυχίες των καταναλωτών, δεδομένου ότι διασφαλίζουν την ελευθερία επιλογής του παρόχου και την πρόσβαση στην ενέργεια σε δίκαιες τιμές αγοράς.

Σχόλια