Στο ΦΕΚ ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

0

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις ελληνικές και ξένες τράπεζες και κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει δραστηριότητες στην Ελλάδα, μετά την έγκρισή του από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Κώδικας αποτελεί τη βάση επίλυσης όλων των εκκρεμοτήτων από μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια με στόχο είτε την προσωρινή, είτε την οριστική πλέον αντιμετώπισή τους. Προβλέπει σύντομα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης που περιορίζονται στις 15 ημέρες για την παροχή στοιχείων από τους δανειολήπτες στις τράπεζες.

Έτσι, το άρθρο 1 του Ν. 4224/2013 τροποποιήθηκε ήδη με το Ν. 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014), προβλέποντας ότι:

(α) οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα,

(β) ο Κώδικας Δεοντολογίας θα εφαρμόζεται και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα

(γ) η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα επιλαμβάνεται μεν της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, θα παρακολουθεί όμως και θα ελέγχει τον τρόπο εφαρμογής του, απαιτώντας διορθωτικά μέτρα ή επιβάλλοντας κυρώσεις.
 

 

ΦΕΚ Β 2289/2014

Σχόλια