Στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 156/2013) ο N. .4164/2013 με τίτλο «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση σχετικά με τα ακίνητα, τα οποία κατά ένα μέρος εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και κατά άλλο μέρος ως ανήκοντα σε τρίτο πρόσωπο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ.2,παρ.3,περ.α,υποπ.αα του ν.4164/2013, για τα ως άνω ακίνητα ασκείται πλέον αναγνωριστική ή διεκδικητική αγωγή για ολόκληρο το ακίνητο, με εναγόμενους το τρίτο πρόσωπο και το Ελληνικό Δημόσιο.