Στο ΣτΕ η κρίση για το ειδικό επίδομα σε ερευνητές του ΕΚΘΕ

0

Το ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 1829/2009 απόφασή του παρέπεμψε στην ολομέλεια του ΣτΕ να κριθεί το ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου 28 του Ν. 2166/1993, που εξαιρεί από τη χορήγηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος των 52,80 ευρώ (18.000 δρχ.) τους ερευνητές και τους «ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών».

Ειδικότερα, το εν λόγω ειδικό επίδομα χορηγείται από το 1990 στο σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στους δικαστικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και από 1.10.1993 με το άρθρο 28 του Ν. 2166/1993 χορηγείται και στα μέλη των Δ.Ε.Π., επιμελητές, βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το ειδικό αυτό επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως των διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες τελούν. Με το άρθρο 28 του Ν. 2166/1993 εξαιρέθηκαν από τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος των 52,80 ευρώ οι ερευνητές του Ε.Κ.Θ.Ε. που έχουν εξομοιωθεί μισθολογικά με τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του ίδιου κέντρου που εξομοιώνονται μισθολογικά με τους ερευνητές.

Το ΣΤ Τμήμα του ΣτΕ αναφέρει στην απόφασή του ότι είναι νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς ότι η εξαίρεση των ερευνητών και των ειδικών επιστημών του Ε.Κ.Θ.Ε. από τη χορήγηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος συνιστά άνιση μεταχείριση αυτών έναντι των καθηγητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ και των υπόλοιπων κατηγοριών υπαλλήλων στους οποίους ήδη καταβάλλεται. Με τα δεδομένα αυτά – συνεχίζει η δικαστική απόφαση – αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος η διάταξη που εξαιρεί από τη χορήγηση του επιδόματος τους ερευνητές και τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες του Ε.Κ.Θ.Ε.

Σχόλια