Στο ΣτΕ προσέφυγαν τα κολέγια για την άδεια λειτουργία

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η «Ένωση Οργανισμών Εκπαίδευσης Αναγνωρισμένων από πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατά των υπουργών Παιδείας και Οικονομίας και με αίτημα την ακύρωση απόφασης για την «εξειδίκευση των κριτηρίων για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κολέγια που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/08».

Σύμφωνα με την Ένωση οι ρυθμίσεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης θα εμποδίσουν τα περισσότερα να λάβουν άδεια λειτουργίας, καθώς δεν θα πληρούν τις «παράνομες» προϋποθέσεις λειτουργίας που θέτει η συγκεκριμένη απόφαση.

Ακόμη, η Ένωση υποστηρίζει ότι με το νόμο 3696/08 περιορίζεται το δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα πανεπιστημίων άλλων κρατών – μελών. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στην προσφυγή, πανεπιστήμια άλλων κρατών – μελών υποχρεώνονται είτε να συστήσουν τα ίδια κολέγιο, με βάση τις περιοριστικές προϋποθέσεις και επαχθείς όρους του νόμου, είτε να συμβληθούν με ένα ήδη υπάρχον κολέγιο.

Η Ένωση υποστηρίζει, επίσης, ότι η υπουργική απόφαση παραβιάζει κοινοτική οδηγία, αλλά και τις διατάξεις ευρωπαϊκής συνθήκης για την ελεύθερη εγκατάσταση των φυσικών και νομικών προσώπων και ότι προβλέπει ασαφή και γενικόλογα κριτήρια όσον αφορά στην επάρκεια των υποδομών και την πληρότητα του προγράμματος σπουδών.

Σχόλια