Στο ΣτΕ προσέφυγε η ΑΔΕΔΥ κατά της διαθεσιμότητας

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΑΔΕΔΥ ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές και αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι διατάξεις του ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III), οι τέσσερις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και οι δύο εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούν τη διαθεσιμότητα και την κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο τομέα.

Η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του Μνημονίου καθώς και των λοιπών νομοθετημάτων συνεπάγεται παραβίαση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 20, 22, 25, 26, 28, 44, 74, 103 και 116 του Συντάγματος καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην περιουσία. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα αναφέρει χαρακτηριστικά, με το δικόγραφό της, ότι από την ημέρα έκδοσης των ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012) έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των σαράντα ημερών, εντός του οποίου το Σύνταγμα (άρθρο 44 παρ.1 Σ.) ορίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή της Πράξης στη Βουλή για κύρωση. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει η ΑΔΕΔΥ, οι ΠΝΠ έχουν καταστεί άκυρες και έχει παύσει η ισχύς τους.

Σχόλια