Στο ΣτΕ τα σχέδια Π.Δ. για τις Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης

0

Διαβιβάστηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων, τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Τα Προεδρικά Διατάγματα αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, στα προσόντα για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού και στην επικαιροποίηση του απαιτούμενου κτιριακού και τεχνικού εξοπλισμού τους.
 

Στις διατάξεις περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη σύνδεση της ποσότητας του τεχνικού εξοπλισμού με τον αριθμό των σπουδαστών της κάθε Σχολής και για την πρόβλεψη εύλογου χρόνου, πέραν της τριετίας, για την ολοκλήρωση της φοίτησης αλλά και τον καθορισμό της πενταετίας ως ανώτατου ορίου φοίτησης. Μετά την έγκρισή τους από το ΣτΕ, τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων θα σταλούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δημοσιευτούν.
 

Σχόλια