Στο ΣτΕ το ΠΔ για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

0

Στόχος της νέας, ψηφιακής διαδικασίας είιναι η αποσυμφόρηση των δικαστικών υπηρεσιών, η απλοποίηση και η τυποποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δικογράφων, καθώς και η διευκόλυνση των δικηγόρων.

Για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου απαιτείται η χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, με την οποία διασφαλίζεται “η διαφάνεια, ο έλεγχος της ορθότητας της διαδικασίας, η αξιοπιστία κάθε επί μέρους ενέργειας και η διακεκριμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων και φορέων”.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, υποστηρίζουν τεχνικά τις συναλλαγές για την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν τα στοιχεία των μελών τους και τους δίνουν τη δυνατότητα ψηφιακής κατάθεσης.

Στην αρμοδιότητα των Δικηγορικών Συλλόγων υπάγεται, επίσης, η διενέργεια των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στην πράξη, ο δικηγόρος για να καταθέσει ηλεκτρονικά δικόγραφο θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό μητρώου του στο Δικηγορικό Σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος και τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία, όπως είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Παράλληλα και στα πλαίσια της νέας διαδικασίας,  τα δικαστήρια θα μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή κάθε είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κατόπιν σχετικής αιτήσεως των δικηγόρων.

 

Σχόλια