Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα με τους πίνακες της εφεδρείας

0

Στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε, από  τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κωνσταντίνο Ρόβλια, για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατάρτισης των Πινάκων Κατάταξης του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία).

Σύμφωνα με το Π.Δ., το προσωπικό που τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας, εντάσσεται σε Πίνακες Κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα. Οι πίνακες αυτοί καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ.

Τα κριτήρια για την ένταξη στους επίμαχους πίνακες είναι: α/ οι τίτλοι σπουδών β/ οι ειδικές γνώσεις γ/ η γνώση ξένης γλώσσας δ/ η προϋπηρεσία ε/ η εμπειρία στ/ η ηλικία και ζ/ η οικογενειακή κατάσταση. Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με ανάλογες μονάδες.

Σχόλια