Στο Συμβούλιο Επικρατείας η περαίωση

0

Ενώπιον της αυξημένης επταμελούς σύνθεσης του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων, με την οποία οι προσφεύγοντες ζητούν να κριθεί αντισυνταγματική και αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η περαίωση. Συγκεκριμένα, οι φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι η περαίωση (Ν. 3888/2010) είναι αντισυνταγματική, καθώς εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων και επιτηδευματιών, ενώ την ίδια στιγμή παρέχει την δυνατότητα στις Δ.Ο.Υ να προβούν σε επανελέγχους σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία σε βάρος των φορολογουμένων. Οι προσφεύγοντες τονίζουν ότι η περαίωση είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς επίσης και στην 6η κοινοτική οδηγία για την ομοιόμορφη φορολογική βάση. Ως προς την αρχή της ισότητας, στην προσφυγή επισημαίνεται ότι η περαίωση την παραβιάζει καθώς εξαιρεί, μεταξύ των άλλων, από τις ρυθμίσεις: α) τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής, β) τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, γ) τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις, με εξαίρεση τις προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών για τις οποίες υποβλήθηκαν οι συμπληρωματικές δηλώσεις, δ) την ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ όπως και όλες τις επόμενες αυτής χρήσεις, ε) τις υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ενιαίου τέλους ακινήτων, ειδικού φόρου επί των ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής, στ) τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Σχόλια