Στοιχεία εταιρειών και φυσικών προσώπων που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.Μ.Η.

0

Τα απαιτούμενα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων για την εγγραφή και καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. καθορίζονται με την υπ’ αριθμό Κ1-884 οικ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη.

Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα καταχωρούμενα στοιχεία για υπόχρεα φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, ανώνυμες εταιρείες, εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες επένδυσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, υποκαταστήματα των παραπάνω στο εξωτερικό, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων στην ημεδαπή, αστικές εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα.