Στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια έκθεση (2015) του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

0

∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2015

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2016

H Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κα Μαρία Παπασπύρου, υπέβαλε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, την προβλεπόµενη από τον ιδρυτικό του νόµο του θεσµού (ν.3074/02) ετήσια έκθεση για το έτος 2015 καθώς και την ετήσια έκθεση απολογισµού του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, στο οποίο παρουσιάζεται η δραστηριότητα των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου κατά το 2015.

Η ετήσια έκθεση και η συνοπτική της παρουσίαση καθώς και η απολογιστική έκθεση του ΣΟΕΕ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕ∆∆ (www.gedd.gr). Στην έτήσια έκθεση ΓΕ∆∆ περιλαµβάνονται, η συνολική ετήσια δραστηριότητά του µε στόχο την καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικές υποθέσεις που διερεύνησε, νοµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε, οι σχετικές µε την πειθαρχική του δικαιοδοσία ενέργειες και τα αποτελέσµατα του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης δηµοσίων υπαλλήλων.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.

 

Σχόλια