ΣτΠ: Αντιμετώπιση περιστατικού σχολικής βίας και εκφοβισμού

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, διερεύνησε την
περασµένη σχολική χρονιά αναφορά που αφορούσε µαθητή δηµοτικού σχολείου της
Αττικής, αλλοδαπής καταγωγής, ο οποίος στοχοποιήθηκε µετά από επανειληµµένα
περιστατικά βίαιης συµπεριφοράς κατά συµµαθητών του. Η πλειοψηφία των γονέων των
υπολοίπων µαθητών της τάξης ζήτησαν επιτακτικά την αποµάκρυνσή του από το
σχολείο ή την τοποθέτηση ειδικού εκπαιδευτικού για την παρακολούθηση και υποστήριξή
του. Στη σχολική κοινότητα δηµιουργήθηκε µεγάλη αναστάτωση και συγκρουσιακό κλίµα.

Ο Συνήγορος επισκέφθηκε το σχολείο, συνοµίλησε µε τους αρµόδιους
εκπαιδευτικούς, συζήτησε µε τους µαθητές και τις µαθήτριες της τάξης για τα
δικαιώµατα των παιδιών,
και διαπίστωσε ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς του
µαθητή θα τύχαιναν καλύτερης διαχείρισης, αν καταβάλλονταν από όλες τις πλευρές
προσπάθειες συνεργασίας. Στη συνέχεια συναντήθηκε και µε τους γονείς των µαθητών της τάξης και εκτίµησε ότι ένα µεγάλο κοµµάτι ευθύνης για την προκληθείσα ένταση βάρυνε αυτούς που παρασυρόµενοι από τη γενικότερη ατµόσφαιρα ανησυχίας για τα φαινόµενα σχολικού εκφοβισµού, παρενέβαιναν µε ιδιαίτερη ένταση, επιδιώκοντας να «προστατέψουν» τα παιδιά τους, µη διευκολύνοντας όµως το έργο των εκπαιδευτικών.

Τελικά, ύστερα από παρέµβαση και του σχολικού συµβούλου, αναζητήθηκαν λύσεις µε
στόχο τον περιορισµό της έντασης ανάµεσα στους γονείς, την αξιοποίηση
διαγνωστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών της κοινότητας
και την επίτευξη της
καλύτερης συνεργασίας όλων των παραγόντων
για την αποκατάσταση της εύρυθµης
λειτουργίας της σχολικής ζωής.

Από τη διαµεσολάβηση σε αυτήν την υπόθεση όπως και σε άλλες που αφορούν
περιστατικά σχολικού εκφοβισµού, ο Συνήγορος διαπίστωσε εκ νέου ότι τα προβλήµατα
που προκύπτουν χρειάζεται να αντιµετωπίζονται µε τη συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων
(µαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών), στη βάση ειλικρινούς και
ισότιµης συνεργασίας.

Σχόλια