ΣτΠ: Διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε αφορµή σειρά αναφορών που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας, κατέγραψε τα κυριότερα ζητήµατα που έχουν εντοπιστεί αναφορικά µε:

1. ζητήµατα νοµιµότητας εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας, από πολεοδοµικής απόψεως,

2. τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και

3. τη διαδικασία ηλεκτροδότησης των συστηµάτων και απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.

Με την παρέµβασή του, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το αρµόδιο Υπουργείο, ενόψει των αλλεπάλληλων µεταβολών της νοµοθεσίας, οι οποίες πάντως δεν φαίνεται να επικαλούνται ή να λαµβάνουν υπόψη τυχόν εξελίξεις στο οικείο επιστηµονικό πεδίο, σχετικά µε τις επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία, τη συµπερίληψη του ανωτέρω παράγοντα στο πλαίσιο ανάληψης οικείας νοµοθετικής πρωτοβουλίας του αρµόδιου ή των συναρµόδιων υπουργείων και επεσήµανε τη διάθεση για συνεργασία στα θέµατα της εφαρµογής του νόµου και εναρµόνισης µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί το νοµικό έρεισµα, στο οποίο στηρίζονται οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Με τις προτάσεις αυτές, επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ώστε αφενός, να περιορισθούν ή και να αποκλεισθούν οι πιθανολογούµενοι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και αφετέρου, να οικοδοµηθεί µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ της διοίκησης και των πολιτών, σε έναν τοµέα κρίσιµο για την ποιότητα ζωής και την επιχειρηµατική πρωτοβουλία και οικονοµική ελευθερία. Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, η συνεχής µεταβολή του θεσµικού πλαισίου θέτει σοβαρό ζήτηµα, δεδοµένου ότι το Κράτος έχει υποχρέωση να εγγυάται υπέρ των πολιτών την πιστή εφαρµογή του νόµου και να προασπίζει το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, στην έννοια του οποίου εµπίπτουν η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Επί του εγγράφου αυτού του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σχόλια