ΣτΠ: Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, γυναίκα υπάλληλος (κλάδου Πληρώµατος Ασθενοφόρου, κατηγορίας ∆Ε) που εργαζόταν σε νοσοκοµείο από το 2012, κατήγγειλε στην Αρχή ότι µόνο εκείνη δεν λάµβανε το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους της, που ασκούσαν τα ίδια καθήκοντα µε αυτήν.

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 2/16519/0022/24-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού. Το επίδοµα καταβάλλεται µε την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας (άρθρο 22 του Συντάγµατος), καθώς και ότι άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αµοιβή για όµοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας (άρθρο 4, παράγρ. 1 του ν. 3896/2010).
Ως «αµοιβή» ορίζονται οι πάσης φύσεως µισθοί και αποδοχές και όλα τα οφέλη που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα από κάθε πηγή, σε χρήµατα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, εξαιτίας ή και µε αφορµή την απασχόληση του τελευταίου (άρθρο 2, παράγρ. ε του ν. 3896/2010).

Μετά από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το αρµόδιο τµήµα του νοσοκοµείου και προς τη ∆ιοίκηση της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, το νοσοκοµείο κατέβαλε το επίδοµα στην αναφερόµενη αναδροµικά από το έτος 2012.

Αξίζει να επισηµανθεί ότι ο όρος εργασία ίσης αξίας προκρίθηκε ως ευρύτερος από τους όρους «όµοια» ή «ίδια» εργασία, µε αποτέλεσµα να µην απαιτείται, για τη θεµελίωση της αξίωσης να υπάρχει ταυτότητα στο είδος της εργασίας ή ακόµη και οµοιότητα εργασιών. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να συγκριθούν και διαφορετικές εργασίες, εφόσον διαπιστώνεται το ισότιµο της αξίας τους.