ΣτΠ: Δικαιώματα παιδιών-φιλοξενούμενων σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε σηµαντικό αριθµό αναφορών σχετικά µε προβλήµατα που δηµιουργούνται σε δηµοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς και αφορούν την αντιµετώπιση των γονέων που δεν ασκούν την επιµέλεια των τέκνων τους.

Μετά από πρόταση του Συνηγόρου το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε εγκύκλιο προς τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατοχύρωση του δικαιώµατος των ανηλίκων να ανατρέφονται και από τους δύο γονείς και να επικοινωνούν µε τον γονέα που δεν µένει µαζί τους. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην έκδοση αντίστοιχου εγγράφου για τους αντίστοιχους σταθµούς και τις µονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων, που λειτουργούν από φορείς ιδιωτικού δικαίου.

Ειδικότερα, διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

Α) Ως προς το θέµα της επικοινωνίας γονέα-τέκνου στο χώρο του σταθµού/µονάδας:

1 ον . Στις περιπτώσεις που η άσκηση της επιµέλειας του παιδιού, λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων του, έχει ανατεθεί στο γονέα που διαµένει µαζί του, η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού µε το γονέα που δεν µένει µε το παιδί, αλλά διατηρεί τη γονική µέριµνα, δεν µπορεί να απαγορευθεί εντός του σταθµού. Κατά µείζονα λόγο δεν µπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του γονέα αυτού στον σταθµό/µονάδα, καθώς και η συµµετοχή του σε εκδηλώσεις, όπως οι εορτές.

2 ον . Μόνο για σπουδαίο λόγο είναι δυνατόν να µην επιτραπεί σε γονέα η είσοδός του στον σταθµό, η συµµετοχή του σε δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του σταθµού, ή η επικοινωνία µε το παιδί. Η «εντολή» του ενός γονέα προς το προσωπικό του σταθµού να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία µε το τέκνο, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο.

3 ον . Η επικοινωνία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ανατρέπει την συµµετοχή του παιδιού στο πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης.

B) Η ενηµέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προσωπικού του σταθµού. Κατ’ εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας, υποχρέωση ενηµέρωσής του για το πρόσωπο του τέκνου έχει ο άλλος γονέας, χωρίς όµως να αποκλείεται η δυνατότητα του σταθµού να προβεί σε ενηµέρωσή του.

Γ) Η συµµετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια του τέκνου (αλλά το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας) στα συλλογικά όργανα δεν µπορεί να αποκλειστεί για το λόγο αυτό.

∆) Η παραλαβή του παιδιού γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιµέλειά του. Σε περίπτωση διαφωνίας γονέων που ασκούν από κοινού την επιµέλεια, η παραλαβή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αρχική δήλωση, έως ότου προσκοµισθεί στον σταθµό δικαστική απόφαση, η οποία επιλύει τη διαφωνία των γονέων.

Μέριµνα του προσωπικού πρέπει να αποτελεί η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού, λαµβάνοντας υπόψη την άποψή του και έχοντας ως γνώµονα το συµφέρον του, χωρίς να ευνοεί τυχόν ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιµέλεια, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου τους.