ΣτΠ: διόρθωση της κράτησης Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν. 3986/2011 (υπέρ ΑΚΑΓΕ) στις επικουρικές συντάξεις

0

 

Με ικανοποίηση πληροφορήθηκε ο Συνήγορος του Πολίτη την ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ (Δελτίο Τύπου ΕΤΕΑΕΠ 30/4/2018) για την αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν. 3986/2011 (υπέρ ΑΚΑΓΕ) στις επικουρικές συντάξεις, από τον Μάιο 2018 και εφεξής, καθώς και την απόδοση, εντός του επόμενου διαστήματος, των αναδρομικών ποσών που οφείλονται στους συνταξιούχους.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μέσω της διερεύνησης σχετικών αναφορών πολιτών, είχε διαπιστώσει, ότι σε πολλές περιπτώσεις, ενώ το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης είχε μειωθεί σημαντικά μετά την αναπροσαρμογή που επιβλήθηκε με τον ν. 4387/2016, η ποσοστιαία κράτηση Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του ν. 3986/2011 (υπέρ ΑΚΑΓΕ), υπολογιζόταν επί του ποσού της επικουρικής σύνταξης που λάμβανε ο συνταξιούχος πριν την αναπροσαρμογή του ν. 4387/2016, δηλαδή σε μη πραγματικά καταβλητέο πλέον ποσό επικουρικής σύνταξης.

Το ζήτημα είχε επισημάνει η Αρχή, ήδη από τον Μάρτιο 2017, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ επανήλθε με αναλυτικό έγγραφο προς το Υπουργείο και το ΕΤΕΑΕΠ τον Φεβρουάριο 2018, δεδομένου ότι συνεχιζόταν η εσφαλμένη εφαρμογή της ως άνω κράτησης.

Η διόρθωση του τρόπου παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ανταποκρίνεται στις ως άνω επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ αναμένεται και η απόδοση των αναδρομικών ποσών που οφείλονται στους συνταξιούχους.

Σχόλια