ΣτΠ: Δυνατότητα υποβολής δήλωσης ακινησίας και από τον κάτοχο του οχήματος

0

 

∆ηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) αρνήθηκε να κάνει αποδεκτή δήλωση ακινησίας την οποία ο κληρονόµος του οχήµατος κατέθεσε προτού υποβάλει δήλωση φόρου κληρονοµίας. Η ∆.Ο.Υ υποστήριξε ότι δεν είχε µεταβιβαστεί στον ενδιαφερόµενο η κυριότητα του οχήµατος, καθώς αυτό προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονοµίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στην αρµόδια ∆.Ο.Υ, ότι, δεδοµένης της διαζευκτικής διατύπωσης της διάταξης που ρυθµίζει την υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήµατος, η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί όχι µόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος, αλλά και από τον κάτοχο αυτού.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή τόνισε ότι η κατοχή, η φυσική δηλαδή εξουσία επί του πράγµατος, σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, αποτελεί πραγµατική κατάσταση η οποία στοιχειοθετείται από πραγµατικά περιστατικά, εναργή, δε, απόδειξη της κατοχής οχήµατος αποτελεί η κατοχή των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού (πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας).

Τελικά, µε την αριθµ. 1212/21-12-2017 εγκύκλιο οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), επιβεβαιώθηκε ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήµατος δηλαδή έχει την φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, µπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας», και αποσυνδέθηκε ρητώς η µεταβίβαση της κυριότητας του οχήµατος στον κληρονόµο από την υποβολή της δήλωσης ακινησίας.

Σχόλια