ΣτΠ: Έκδοση KYA για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

0

 

Πολίτες κατήγγειλαν την καθυστέρηση χορήγησης του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών, που δικαιούνται επειδή µισθώνουν οικία αποµακρυσµένη από εκείνη της κύριας κατοικίας της οικογένειάς τους και αφορά το τρέχον (2017) και το προηγούµενο (2016) έτος. Η καθυστέρηση προκλήθηκε λόγω πρόσφατης, δια νόµου, αλλαγής ως προς την αρµόδια για την εκκαθάριση και εντολή πληρωµής του επιδόµατος υπηρεσία.

Συγκεκριµένα, η σχετική νέα διάταξη (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, παρ. 4) προβλέπει ότι στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α., η εκκαθάριση των αιτήσεων και η ενταλµατοποίηση της δαπάνης πραγµατοποιείται πλέον από τους φορείς αυτούς. Προβλέπει όµως και την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαδικασία, το χρόνο, τον τρόπο και τους φορείς καταβολής του επιδόµατος.

Οι ∆ιευθύνσεις Φοιτητικής Μέριµνας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που ανέλαβαν την αρµοδιότητα αυτή, δεν προέβαιναν στην καταβολή του επιδόµατος προς τους δικαιούχους, επειδή δεν είχε εκδοθεί η εν λόγω Κ.Υ.Α.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε ότι το εν λόγω επίδοµα θεσµοθετήθηκε προκειµένου να ενισχύσει τις οικογένειες των φοιτητών, που σπουδάζουν µακριά από την κατοικία της οικογένειάς τους και γι’ αυτό, επιβάλλεται, βάσει της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου προς τη διοίκηση, η άµεση έκδοση Κ.Υ.Α., προκειµένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών.

Πράγµατι, στις 31 Αυγούστου 2017 δηµοσιεύθηκε η µε αρ. 140832/Ζ1/25.08.17 (ΦΕΚ Β 2993) Κ.Υ.Α., µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι αρµόδιοι φορείς για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος στους φοιτητές των ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε αυτήν, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής αίτησης στεγαστικού επιδόµατος, µέσω του συστήµατος TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, µε στοιχεία εισόδου αυτά που διαθέτουν στο TAXIS, προκειµένου να παρακολουθούν την τρέχουσα κατάσταση αξιολόγησης της αίτησής τους.

Σχόλια