ΣτΠ: Ενημέρωση ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου από τη ΔΕΗ για οφειλές ΕΕΤΗΔΕ

0

Συγκεκριµένα, το αρµόδιο κατάστηµα της ∆ΕΗ αφενός δεν δέχθηκε να παραλάβει αίτησή της για τη χορήγηση στοιχείων σχετικά µε την εξόφληση από τη µισθώτρια των οφειλόµενων δόσεων του
ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012 και αφετέρου ζήτησε, για την παροχή πρόσβασης στα αιτούµενα στοιχεία, την προσκόµιση εισαγγελικής παραγγελίας. Στη συνέχεια, η πολίτης απευθύνθηκε στη ∆ΕΗ, επειδή είχε λάβει ατοµική ειδοποίηση από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών για ανείσπρακτο υπόλοιπο οφειλής ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012, το οποίο προέκυψε µετά τη σχετική εκκαθάριση που διενεργήθηκε από τη ∆ΕΗ στις 21-06-2013.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως στη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών της ∆ΕΗ επισηµαίνοντας τα εξής:

– Η αναφερόµενη ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου βαρύνεται βάσει νόµου µε το ΕΕΤΗ∆Ε
έτους 2012. Επιπλέον δε υποχρεούται κατόπιν της σχετικής ατοµικής ειδοποίησης να
καταβάλει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του καταλογιζόµενου σχετικού τέλους. Συνεπώς
η ενδιαφερόµενη θεµελιώνει «άµεσο, προσωπικό και ενεστώς ειδικό έννοµο
συµφέρον» για την αναζήτηση από τη ∆ΕΗ έγγραφης πληροφόρησης σχετικά µε τα
ποσά που η τελευταία εισέπραττε από τη µισθώτρια κατά την πληρωµή των
λογαριασµών κατανάλωσης ρεύµατος, για την εξόφληση των δόσεων του
οφειλόµενου ΕΕΤΗ∆Ε.

– Η ∆ΕΗ, η οποία έχει αναλάβει για λογαριασµό του Κράτους τη βεβαίωση και
είσπραξη δηµοσίων εσόδων (ΕΕΤΗ∆Ε), δεσµεύεται άµεσα από τις συνταγµατικές
επιταγές (αρ.10&3 Σ) και συνεπώς υποχρεούται να παραλάβει την αίτηση της
ενδιαφερόµενης και να απαντήσει σχετικά.

– Η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας δεν αποτελεί µέρος της διοικητικής διαδικασίας
πρόσβασης στις αιτούµενες πληροφορίες ή αναγκαία προϋπόθεση για τη σχετική
κρίση της ∆ΕΗ.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆ΕΗ ανταποκρίθηκε χορηγώντας στην ενδιαφερόµενη αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την εξόφληση του ΕΕΤΗ∆Ε κατά το χρονικό διάστηµα στο οποίο το συγκεκριµένο τέλος ήταν ενσωµατωµένο στους λογαριασµούς ρεύµατος.
 

Σχόλια